๗ - ๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. ร่วมกิจกรรม >>>
๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. จัดรถบรรทุก >>>
๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล >>>