ระหว่างวันที่ ๕-๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. อ. ยะหา จว.ย.ล.,
นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. อ.ทุ่งยางแดง จว.ป.น., นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. อ.สุไหงปาดี จว.น.ธ. และ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. อ.เมืองนราธิวาส จว.น.ธ.
โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยที่ผ่านมาและการปฏิบัติต่อไป ในโอกาสนี้ ได้พบปะเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ อ. ยะหา จว.ย.ล. ที่ นพค.๔๒
สนภ.๔ นทพ. ให้การสนับสนุน และตรวจเยี่ยมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. อ.ทุ่งยางแดง จว.ป.น. ทั้งนี้ ผบ.นทพ.
ได้สั่งการและมอบแนวนโยบายในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้โอวาทและมอบขวัญกำลังใจ ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ เพื่อให้ทราบว่า
ผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยและเห็นความสำคัญของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับเป็นอย่างยิ่ง

Web Hits