เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. จัด จนท.ผสมเทียมของหน่วย ออกบริการผสมเทียมโค ให้แก่ นายอนุชัย เที่ยงแท้
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค/สมาชิกผสมเทียน ๓๕ ม.๑๒ บ้านนิคม ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จว.ช.พ. ใช้น้ำเชื้อพันธุ์ ROO2 พ่อพันธุ์ชื่อ หมอก หมายเลข ๑๒๐ เลข หลอด ๒๐-๒๓
เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะกับการเลี้ยงในพื้นที่และตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรและยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายของ นทพ.
ณ ปัจจุบันรวมยอดผสมเทียม ทั้งสิ้น ๖๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๗ จากเป้าหมายการผสมเทียมแต่ละสถานี จำนวน ๓๐๐ ครั้ง มียอดการผสมเทียมสรุปทั้ง ๔ สถานี
จนถึงวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ ครั้ง จากเป้าหมายการผสมเทียม จำนวน ๑,๒๐๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๗

ในการนี้ จนท.ผสมเทียม ได้สนับสนุนภารกิจการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ด้วยการชี้แจงให้เกษตรกรผู้ได้รับการบริการได้รับทราบ เพื่อมิให้เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายข้อมูลของเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ โดยห้ามกดไลค์ ห้ามกดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ในเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ

Web Hits