เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. โดย พล.ร.ท. อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ร.น. จก.กบ.ทหาร
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานของอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ประจำพื้นที่ นทพ. (ลาดปลาเค้า)
รวมทั้งตรวจอาคารสถานที่เพื่อเป็นข้อมูลด้านการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม ในการนำเรียน ผบ.ทสส. โดยมี ผอ.สสน.นทพ. ให้การต้อนรับ0511

Web Hits