เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วย รยบ.น้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร
จำนวน ๑ คัน กำลังพล จำนวน ๓ นาย ออกแจกจ่ายน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคให้แก่ รร.โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช.
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน ๒ เที่ยว ปริมาณน้ำ จำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร รวมปริมาณน้ำในการช่วยเหลือ0511

Web Hits