เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) จัดการอบรมชี้แจงงานในหน้าที่สายงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในสายงานกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนราชการของ นทพ. ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ
ตลอดจนนโยบายในด้านกำลังพลที่ถูกต้อง และทันสมัย รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญาต่างๆ
เพื่อพิจารณาหาหนทางแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน โดยมี พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องอบรม สทพ.นทพ.

Web Hits