เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ. ได้จัดชุดฝึกอบรมวิชาชีพเคลื่อนที่ เฉพาะหลักสูตร (ชฝฉ.) ด้านการเกษตร
หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กับทหารกองประจำการและกำลังพลของ บชร.๓ จำนวน ๔๐ นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวหลังจากปลดประจำการ โดยการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรื่องวัตถุเจือปนในอาหาร และการทำน้ำเต้าหู้สี่สี
โดย วิทยากรจาก กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ. พร้อมทั้งให้ผู้รับการฝึกอบรมทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ บชร.๓ อ.เมือง จ.พ.ล.

Web Hits