เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน ๑๕ นาย ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “งานวันรณรงค์การลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๖๓/๖๔ จังหวัดมุกดาหาร” และจัดรถผลิตประปาสนามเคลื่อนที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ที่มาร่วมพิธี
ณ แปลงนา นายโพน วาปี เกษตรกรต้นแบบ บ.โป่งเป้า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

Web Hits