เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๒ นทพ.จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ สนภ.๒ นทพ. ให้การสนัสนุนรถประปาสนามเคลื่อนที่
ผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๕๐๐ ขวด ณ โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ ม.๖ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

Web Hits