เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.จิรายุ จิตธรรม ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพล ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อ.เชียงดาว ประจำเดือน พ.ย.๖๓ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน
ให้บริการแก่ประชาชนในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ระดับอำเภอให้บริการประชาชน โดย นพค.๓๒ ฯ จัดชุดตัดผมร่วมให้บริการแก่ประชาชน
ณ หอประชุมบ้านขุนคอง หมู่ ๖ บ้านขุนคอง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

Web Hits