เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) พล.ท. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ เสธ.นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.,
คณะคณาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ จำนวน ๘๐ คน ณ อาคาร บก.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.
ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ นทพ. โดยคณะเยี่ยมชมได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง “ภารกิจ การจัด
และผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบของ นทพ. ในภาพรวม” และคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ นทพ.
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาประเทศ ของ นทพ.

Web Hits