เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ บก.ทท.(นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ร่วมพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล
สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ในวาระตุลาคม ๒๕๖๓ และรายงานตัวเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ
ให้ปรับย้ายมารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๒ นาย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ นายทหารที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลทุกนาย ได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและพร้อมที่จะปกป้องช่วยเหลือประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน
รวมทั้งจะดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป