เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ท. กิตติพงศ์ กาญจนาคม รอง ผบ. นทพ.(ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ
ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาสนสถาน โดยมีกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน นทพ., ส่วนราชการ
และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ วัดกุดชุม ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จว.อ.บ.

Web Hits