เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้แก่ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ

พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ