เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี และราคาประหยัด บก.ทท. ประจำเดือน
ก.พ.๖๔ โดยมี สทพ.นทพ. เป็นหน่วยหลักในการจัดสินค้าในท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคมาจำหน่ายซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
ณ อาคารอเนกประสงค์ บก.ทท.ทั้งนี้ นทพ. ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ของ
ศบค. ให้แก่ข้าราชการ นขต.บก.ทท.ที่มาร่วมซื้อสินค้า0511

Web Hits