เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี และราคาประหยัด บก.ทท. ประจำเดือน
ม.ค.๖๔ โดยมี สทพ.นทพ. เป็นหน่วยหลักในการจัดสินค้าในท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคมาจำหน่าย ซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมการกระจายรายได้สู้ท้องถิ่น
ณ อาคารอเนกประสงค์ บก.ทท. ทั้งนี้ นทพ. ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนไทยชนะ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ของ ศบค. ให้แก่ข้าราชการ นขต.บก.ทท. ที่มาร่วมซื้อสินค้า0511

Web Hits