เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศกำลังพลด้านการพิจารณาบำเหน็จประจำปี ณ ห้องฝึกอบรม สทพ.นทพ.
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเพื่อให้กำลังพลของหน่วยสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาบำเหน็จประจำปีแก่ผู้บังคับบัญชา
ให้ มีความยุติธรรม ถูกต้องและทันเวลา ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นทพ. จึงได้มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรมกำลังพล
จำนวน ๗๒ นาย เป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกประกอบด้วยกำลังพลจากส่วนกลาง จำนวน ๓๐ นาย จัดอบรม ณ ห้องอบรม สทพ.นทพ.
ส่วนที่ ๒ เป็นกำลังพลจากส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๒ นาย เข้ารับการอบรมในระบบ Web conference0511

web counter