เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) พล.ท. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ เสธ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ท. สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านสื่อสารและสารสนเทศของส่วนราชการ บก.ทท. เพื่อปรับปรุงให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกื้อกูลต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นระบบ DIGITAL HQ และ SMART HQ ณ ห้องประชุมห้วยทราย ชั้น ๒
บก.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.511

web counter