ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เมื่อ 12 ตุลาคม 2564 พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางร่วมกับคณะ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและประสานข้อมูลด้านอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ
ในโอกาสเดียวกันนี้ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจสำคัญ และนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ของ สทนช. และซักถาม แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ
ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ

web counter