เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ด้านการเกษตรยุคใหม่ smart farm concept จากบริษัท ยูชิ เนปอน จำกัด พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ นายยุทธ จึงสวนันท์
CEO บริษัท ยูชิ เนปอน จำกัด เพื่อนำแนวทางการทำงานมาปรับใช้กับศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่น มาถ่ายทอดความรู้ และนำเทคโนโลยีนวัตกรรม
ทางการเกษตรยุคใหม่ 4.0 มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และประชาชนผู้ที่สนใจ ณ บริษัท ยูชิ เนปอน จำกัด เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

web counter