กิจกรรมย้อนหลัง
 • ตามที่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ >>>
 • ๑ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๑ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. จัด จนท. >>>
 • ๑ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๒ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๓ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๓ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๓ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ./ศบภ.นพศ.นทพ >>>
 • ๓ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๓ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม >>>
 • ๔ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. จัดชุดสำรวจ ร่วมกับ >>>
 • ๑ - ๔ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย จุดบริการประชาชน ทท. >>>
 • ๔ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๔ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๔ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๔ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.ศบภ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการ >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. พร้อมคณะ >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. ส่งกำลังพล >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. ตรวจสภาพ >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย จุดบริการประชาชน ทท. >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กกส.สทพ.นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นขต.ศบภ.สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ.(พ) >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย รอง ผบ.นทพ.(พ) และคณะ ลงพื้นที่ >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย จุดบริการประชาชน ทท. >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ >>>
 • ๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.กสข.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
 • ๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๔ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ผลิตน้ำดื่ม >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับส่วนราชการ >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย จุดบริการประชาชน ทท. >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สนภ.๑ นทพ./ผอ.ศบภ.สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สทพ.นทพ. จัดชุดสัตวแพทย์ >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ ผบ.นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล นทพ. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การสนับสนุน >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๓ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๓ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๓ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๓ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๓ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๕ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศบภ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงาน ฯ >>>
 • ๑๕ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๕ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๕ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๕ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน >>>
 • ๑๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศบภ.นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศบภ.นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศบภ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) ส่งกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเคลื่อที่เร็ว >>>
 • ๑๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ.>>>
 • ๑๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กกส.สทพ.นทพ. >>>
 • ๑๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๑ สนภ.๑​ นทพ.​ >>>
 • ๑๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สทพ.นทพ. และกำลังพล >>>
 • ๑๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศบภ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. ต้อนรับนายก ฯ ลงพื้นที่ จว.สิงห์บุรี เพื่อตรวจพื้นที่น้ำท่วม >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย รอง ผบ.นทพ.(ฝ่ายพัฒนา) นำข้าราชการของ นทพ. >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๑​ สนภ.๑​ นทพ.​ >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศบภ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๒๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๑ ต.ค.๖๔ ตามที่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความห่วงใยประชาชน >>>