วัตถุประสงค์
           เพื่อบูรณาการและสร้างความยั่งยืนให้ประชาชน โดยมีการพัฒนาแบบองค์รวมโดยใช้โครงการคืนทุนแผ่นดิน ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง และให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ในชุมชน ตาม ๕ มิติการพัฒนาได้แก่                    

- ด้านเศรษฐกิจ

- ด้านสุขภาพ 

- ด้านสังคม ชุมชน  

- ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

- ด้านการศึกษา