๓๑ พ.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต >>>
๒๗ พ.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. ดำเนินการซ่อมแซมบ้าน >>>
๒๖ พ.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๕ นทพ.ให้การต้อนรับ ผบ.นทพ. เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา สนภ.5 >>>
๑๘ พ.ค.๖๕ โดย นพค.๕๖ จัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยให้ความรู้ >>>
10 พ.ค.65 โดย นพค.๒๖ จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร. >>>
๑๐ พ.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.๑๕ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน >>>