เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ
พลเอกจีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังใจ
แก่กำลังพลหน่วยปฏิบัติงานสนาม ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ณ ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ได้รับฟังการบรรยายสรุป พร้อมให้โอวาท และชื่นชมในการปฏิบัติงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า/ ทั้งทหาร/ ตำรวจ
และส่วนราชการพลเรือน/ ซึ่งนับว่ามีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์/ ในการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย/ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้/
โดยสามารถปฏิบัติภารกิจ/  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านความมั่นคงต่างๆ ได้รับการคลี่คลายมาตามลำดับ
จนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชน