กิจกรรมย้อนหลัง
 • ตามที่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ >>>
 • ๓ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ.(พ) >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย รอง ผบ.นทพ.(พ) และคณะ ลงพื้นที่ >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๔ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ ผบ.นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล นทพ. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ >>>
 • ๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงาน ฯ >>>
 • ๑๕ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. ต้อนรับนายก ฯ ลงพื้นที่ จว.สิงห์บุรี เพื่อตรวจพื้นที่น้ำท่วม >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย รอง ผบ.นทพ.(ฝ่ายพัฒนา) นำข้าราชการของ นทพ. >>>
 • ๒๑ ต.ค.๖๔ ตามที่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความห่วงใยประชาชน >>>
 • ๒๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. พร้อมคณะ >>>
 • ๒๒ ต.ค.๖๔ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เร่งส่งกำลังใจผ่านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา >>>
 • ๒๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ >>>
 • ๒๕ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ >>>
 • ๒๕ ต.ค.๖๔ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. >>>
 • ๒๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) >>>
 • ๓ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. เดินทางร่วมคณะ ผบ.ทสส. >>>
 • ๙ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตาม >>>
 • ๑๐ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.ทสส. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑๖ พ.ย.๖๔ พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๔ พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม >>>
 • ๒๒ พ.ย.๖๔ พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๔ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๘ ธ.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศจส.สสน.นทพ. ร่วมกับจิตอาสาเขตคลองสามวา >>>
 • ๙ ธ.ค.๖๔ พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ >>>
 • ๙ ธ.ค.๖๔ พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. เข้าหารือร่วมกับ คุณ สุรสีห์ กิตติมณฑล >>>
 • ๖ ม.ค.๖๕ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ >>>
 • ๒๔ ม.ค.๖๕ ผบ.นทพ. และคณะได้เดินทางพบปะประชาชน >>>
 • ๘ ก.พ.๖๕ นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.นทพ. และคณะ >>>
 • ๒ มี.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
 • ๘ มี.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย เสธ.นทพ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑๖ มี.ค.๖๕ บก.ทท. โดย พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช >>>
 • ๒๒ มี.ค.๖๕ บก.ทท.โดย พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ Mr.Xiuqing Chen >>>
 • ๒๙ มี.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน >>>
 • ๒๑ เม.ย.๖๕ บก.ทท. โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>