กิจกรรมย้อนหลัง
 • ๑ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๑ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. จัด จนท. >>>
 • ๑ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๒ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๓ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๓ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๓ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ./ศบภ.นพศ.นทพ >>>
 • ๓ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๔ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. จัดชุดสำรวจ ร่วมกับ >>>
 • ๑ - ๔ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย จุดบริการประชาชน ทท. >>>
 • ๔ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๔ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๔ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๔ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.ศบภ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการ >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. พร้อมคณะ >>>
 • ๕ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. ส่งกำลังพล >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. ตรวจสภาพ >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย จุดบริการประชาชน ทท. >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กกส.สทพ.นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นขต.ศบภ.สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย จุดบริการประชาชน ทท. >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.กสข.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
 • ๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ผลิตน้ำดื่ม >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับส่วนราชการ >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย จุดบริการประชาชน ทท. >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สนภ.๑ นทพ./ผอ.ศบภ.สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สทพ.นทพ. จัดชุดสัตวแพทย์ >>>
 • ๑๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การสนับสนุน >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๓ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๓ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๓ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๓ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๓ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๕ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศบภ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๕ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๕ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๕ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศบภ.นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศบภ.นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศบภ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) ส่งกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเคลื่อที่เร็ว >>>
 • ๑๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ.>>>
 • ๑๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กกส.สทพ.นทพ. >>>
 • ๑๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๑ สนภ.๑​ นทพ.​ >>>
 • ๑๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผอ.สทพ.นทพ. และกำลังพล >>>
 • ๑๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศบภ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๑​ สนภ.๑​ นทพ.​ >>>
 • ๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศบภ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๒๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๒๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศบภ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๒๒ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๓ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๓ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๓ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๒๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ >>>
 • ๒๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ และ นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๒๕ ต.ค.๖๔ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๖ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๗ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๒๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๒๘ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๙ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓๑ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สนภ.๕ นทพ. และหน่วยขึ้นตรง >>>
 • ๑ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๒ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๓ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๔ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๔ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๕ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๕ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๖ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๖ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๗ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๗ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย >>>
 • ๘ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สนภ.๔ สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ส.ข. เข้าพบปะสมาชิก >>>
 • ๘ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๙ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๐ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยทหารพัฒนา กองทัพไทย (นพค.๑๓ ฯ) >>>
 • ๑๐ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.ทสส. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑๑ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยทหารพัฒนา ช่วยเหลือน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์ >>>
 • ๑๑ พ.ย.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยทหารพัฒนา ช่วยชาวบ้านผสมเทียมโค >>>
 • ๑๑ พ.ย.๖๔ กองทัพไทย ส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ช่วยน้ำท่วมเมืองเพชร >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๔ กองทัพไทย มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว >>>
 • ๖ มี.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพลเข้าดำเนินการ >>>
 • ๖ มี.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๕ นทพ จัดชุดเจาะบ่อบาดาล >>>
 • ๗ มี.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. ได้จัดชุดพัฒนาคุณภาพชีวิต >>>
 • ๘ มี.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพลพร้อมรถยนต์บรรทุก >>>
 • ๘ มี.ค.๖๕ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลพร้อม >>>